Our altar buddha and flowers

Our Lineage

Blue Heron Zen Community is a member of the Golden Wind Teaching Order. Our lineage is part of the Korean Soen tradition. Zen Master Seung Sahn, the 78th teacher in this lineage, brought the Korean Soen tradition to America, and gave Dharma Transmission to Zen Master Ji Bong, who it turn gave Dharma Transmission to our Guiding Teacher Zen Master Jeong Ji.

India

Shakyamuni Buddha

1.      Mahakasyapa
2.      Ananda
3.      Sannakavasa
4.      Upagupta
5.      Dhrtaka
6.      Miccaka
7.      Vasumitra
8.      Buddhanandi
9.      Buddhamitra
10.    Parsva
11.    Punyayasas
12.    Asvaghosa
13.    Kapimala
14.    Nagarjuna
15.    Kanadeva
16.    Rahulata
17.    Sanghanandhi
18.    Gayasata
19.    Kumarata
20.    Jayata
21.    Vasubandhu
22.    Manorhita
23.    Haklena
24.    Aryasimha
25.    Basiasita
26.    Punyamitra
27.    Prajnatata
28.    Bodhidharma

China

29.    Ta-tsu Hui-k’o
30.    Chien-chih Seng-ts’an
31.    Ta-i Tao-hsin
32.    Ta-man Hung-jen
33.    Ta-chien Hui-neng
34.    Nan-yueh Huai-jang
35.    Ma-tsu Tao-i
36.    Pai-chang Huai-Hai
37.    Huang-po His-Yun
38.    Lin-chi I-Hsuan
39.    Hsing-hua Taun-chiang
40.    Nan-yuan Hui-yu
41.    Feng-hsueh Yen-chao
42.    Shou-shan Hsing-nien
43.    Tai-tzu Yuan-shan
44.    Tzu-ming Ch’u-yuan
45.    Yang-ch’i Fang-hui
46.    Pai-yun Shou-tuan
47.    Wu-tsu Fa-yen
48.    Huan-wu K’o-ch’in
49.    Hsu-ch’iu Shao-lung
50.    Ying-an T’an-hua
51.    Mi-an His-chieh
52.    P’o-an Tsu-hsien
53.    Wu-chuan Shih-fan
54.    Hseuh-yen Hui-lang
55.    Chi-an Tsung-hsin
56.    Shih-shih Ch’ing-kung

Korea

57.    Tae-go Bo-wu
58.    Whan-am Hon-su
59.    Ku-gok Gak-un
60.    Byeok-ke Joung-shim
61.    Beyok-song Ji-eom
62.    Bu-yong Yeong-kwan
63.    Cheong-heo Hyu-jeong
64.    Byeon-yang Eong-ki
65.    Pung-jung Heon-shim
66.    Weol-dam Seol-je
67.    Hwan-seong Ji-an
68.    Ho-am Che-jeong
69.    Cheong-bong Keo-an
70.    Yul-bong Cheong-kwa
71.    Keum-heo Beop-cheom
72.    Young-am He-eong
73.    Yeong-weol Bong-yu
74.    Man-awa Bo-seon
75.    Gyeong-heo seong-wu
76.    Man-gong Weol-myeon
77.    Ko-bong Gyeon-uk
78.    Seung-sahn Haeng-won

America

79.    Ji-bong (Robert Moore)
80.    Jeong-ji (Anita Feng)
81.    Jeong-bong (Eric Nord)